دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر دولتی کمال اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر اداری

مدیریت سید حسین میرمهدی
معاون آموزشی پرویز انصاریان
معاون انضباطی آرش ربانی
معاون فناوری و اجرایی علی پیرهادی
مشاور تحصیلی افشار زینلی
مشاور آموزشی حمیدرضا عباسیان