دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر دولتی کمال اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر اداری

مدیریت سید حسین میرمهدی
معاون آموزشی پرویز انصاریان
معاونت اجرایی حسین عسگریان
خدمات سید صادق احمدی
مشاور تحصیلی مسعود قندهاری
مدیر عامل  سید محمدرضا جزایری
معاونت فناوری محمد حسین حوازاده